Error
  • Error loading feed data

Статут ліцею

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки

Від                                2016 року № Міністр___________Л.М.Гриневич

 

 

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т

ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО

 ЗАКЛАДУ «КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЛІЦЕЙ»

 

(нова редакція)

 

Ідентифікаційний код: 02539855

 

 

 

 

 

 

 

 Прийнято на загальних

 зборах колективу

 Протокол № _______

 від ______________  20__ року

 

 

 

 

 Крижопіль – 2016

 

 

 Загальні положення

1.1. ДЕРЖАВНИЙ  НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЛІЦЕЙ» (далі – професійний ліцей) є підпорядкованим Міністерству освіти і науки державним професійно-технічним навчальним закладом другого атестаційного рівня, що здійснює підготовку робітників високого рівня кваліфікації з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів. Професійний ліцей  може здійснювати допрофесійну підготовку учнів загальноосвітніх навчальних закладів, проваджувати діяльність щодо розвитку здібностей молоді та поглиблення знань з окремих навчальних предметів професійного спрямування,  первинну професійну підготовку, загальноосвітню підготовку,  професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації працюючих робітників, незайнятого населення.

Скорочене найменування: ДНЗ «КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ПБЛ».

1.2. Головним завданням професійного ліцею є забезпечення права громадян України на професійне навчання відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей з метою задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках.

1.3. До основних повноважень і напрямів діяльності  професійного ліцею належать:

а) організація навчально-виховного процесу, обрання форм та методів навчання;

б) навчально-виробнича, навчально-виховна, навчально-методична, фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність;

в) розроблення робочих навчальних планів з професій і робочих навчальних програм з навчальних предметів на основі типових навчальних планів і типових навчальних програм, визначення регіонального компоненту змісту професійно-технічної освіти, які затверджуються в установленому порядку;

г) розроблення правил прийому учнів, слухачів до  професійного ліцею на основі типових правил прийому;

ґ) формування разом з місцевими органами управління професійно-технічною освітою планів прийому учнів, слухачів з урахуванням державного замовлення, потреб ринку праці та потреб громадян у професійно-технічній освіті і замовлень підприємств, установ, організацій;

д) організація харчування, матеріальне забезпечення та побутове обслуговування учнів, слухачів;

е) атестація педагогічних працівників;

є) організація стажування педагогічних працівників на підприємствах, в установах, організаціях;

ж) здійснення професійного навчання незайнятого населення;

з) організація виробничого навчання учнів, слухачів на виробництві та у сфері послуг;

и) забезпечення заходів з охорони праці учнів, слухачів, працівників;

і) матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу;

ї) визначення структури і штатного розпису з урахуванням установленого фонду заробітної плати;

й) забезпечення належної якості професійного навчання та виховання учнів, слухачів;

к) видача документів про освіту встановлених зразків.

1.4. Відповідно до вимог пункту 157.15 статті 157 Податкового кодексу України до основної діяльності  професійного ліцею також включається продаж виготовлених  професійним ліцеєм товарів, виконання робіт, надання послуг, що є тісно пов'язаними з його основною діяльністю, якщо ціна таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг є нижчою від звичайної або якщо така ціна регулюється державою.

Перелік платних послуг, що можуть надаватися державними навчальними закладами встановлюється Кабінетом Міністрів України.

1.5. Професійний ліцей у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 р. № 1240, Положенням про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 1999 р. № 956, Порядком надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 1999 р. № 992,  Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 № 419, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, що є його засновником, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Статутом.

Статут  професійного ліцею розроблено відповідно до вимог законодавчих і нормативно-правових актів, зазначених у пункті 1.5 розділу 1 Статуту та вимог Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Земельного кодексу України, Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України, Кодексу законів про працю України, інших нормативно-правових актів та прийнятий на загальних зборах колективу  професійного ліцею.

Міністерство освіти і науки,  здійснює контроль за дотриманням вимог Статуту та приймає відповідні рішення у разі їх порушень.

Трудовий розпорядок у професійному ліцеї визначається правилами внутрішнього розпорядку, розробленими у відповідності до законодавства України.

1.6. Професійний ліцей може присвоювати випускникам, які завершили повний курс навчання професійно-технічної освіти відповідно до рівнів робітничої кваліфікації (розряд, категорію).

1.7. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 1998 р. № 481 «Про затвердження Комплексних заходів щодо формування ступеневої професійно-технічної освіти, спеціалізації та перепрофілювання  професійно-технічних навчальних закладів» наказом Міністерства освіти і науки України від 01.07.2004 № 552 «Про вдосконалення мережі професійно-технічних навчальних закладів Вінницької області» професійно-технічне училище № 9 смт. Крижополя Вінницької області реорганізовано шляхом зміни типу і найменування у Крижопільський професійний будівельний ліцей .

Наказом Міністерства освіти і науки України від 04.02.2013                                  № 91 «Про перейменування ПТНЗ Вінницької області» Крижопільському професійному будівельному ліцею   змінено найменування у ДЕРЖАВНИЙ  НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЛІЦЕЙ».

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЛІЦЕЙ» є правонаступником  Крижопільського професійного будівельного ліцею.

1.8. Місцезнаходження  професійного ліцею: Україна, 24600, Вінницька область,  Крижопільський район, смт. Крижопіль, вулиця Чабанюка,7.

 

2. Цивільна правоздатність професійного ліцею

 

2.1. Цивільні права та обов’язки (цивільна правоздатність)  професійного ліцею виникають з моменту його створення (державної реєстрації) і припиняється з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про його припинення.

2.2.  Професійний ліцей є юридичною особою, має самостійнийбаланс, рахунки в органах Державної казначейської служби, штампи, печатки із своїм найменуванням, в тому числі печатку із зображенням Державного Герба України.  Професійний ліцей має право укладати цивільно-правові угоди.

2.3.  Професійний ліцей несе відповідальність перед особою, державою, суспільством за виконання функцій і завдань, що покладені на нього, життя і здоров’я учнів, працівників навчального закладу під час навчально-виробничого та навчально-виховного процесу, за порушення їх прав та інше, що передбачено законодавством України.

2.4. Професійний ліцей може мати відділення, навчально-

виробничі, навчально-комерційні, соціально-культурні, спортивно-оздоровчі та інші підрозділи, що діють на підставі положень, що розробляються  професійним ліцеєм та затверджуються керівництвом  професійного ліцею за погодженням з колективом та органами управління освіти і науки, утворювати в установленому порядку разом з іншими навчальними закладами, підприємствами, установами, організаціями навчально-виробничі комплекси, входити до асоціацій та інших об’єднань юридичних осіб.

Відкриття відокремленого підрозділу  професійного ліцею  (філії, іншого підрозділу) провадиться у порядку, встановленому для створення професійно- технічних навчальних закладів. Рішення про відкриття відокремленого підрозділу  професійного ліцею приймається Міністерством освіти і науки за поданням місцевих органів виконавчої влади.

2.5. Професійний ліцей здійснює діяльність, пов'язану з підготовкою кваліфікованих робітників та наданням інших освітніх послуг, після отримання ліцензії, а його відокремлені структурні підрозділи (філія, інший підрозділ) після проведення ліцензування з внесенням їх до ліцензії  професійного ліцею. Ліцензія видається у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

2.6. З метою сприяння розвитку навчально-матеріальної та соціально-побутової бази, забезпечення професійно-практичної підготовки, вирішення соціальних та інших питань працівників, учнів, слухачів,  професійний ліцей може укладати угоди із підприємствами, установами, організаціями та іншими суб’єктами господарювання.

 

3. Навчально-виробничий процес

 

3.1. Навчально-виробничий процес у  професійному ліцеї – це система організаційно-педагогічних, методичних і технічних заходів, спрямованих на реалізацію змісту і завдань ступеневої професійно-технічної освіти відповідно до державних стандартів та встановлених вимог.

Навчально-виробничий процес у  професійному ліцеї ґрунтується на принципах гуманістичної особистісно-орієнтованої педагогіки, демократизму, незалежності від політичних партій, громадських, релігійних організацій, на спільній діяльності педагогічних працівників, учнів, слухачів, батьків, колективів підприємств, установ та організацій і може включати природничо-математичну, гуманітарну, фізичну, загальнопрофесійну, професійно-теоретичну, професійно-практичну підготовку, а також виховну роботу з учнями, слухачами.

3.2. Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання, перепідготовка та підвищення кваліфікації осіб за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник»,  здійснюється за професіями, визначеними  професійним ліцеєм згідно з Державним переліком професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 р.          № 1117, Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» та відповідно до отриманих ліцензій для провадження діяльності з надання освітніх послуг.

3.3. Зміст навчально-виробничого процесу та термін навчання у професійному ліцеї визначаються робочими навчальними планами і програмами, які розроблені  професійним ліцеєм спільно з підприємствами-замовниками на основі типових навчальних планів і програм, а також вимог Державного стандарту професійно-технічної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р.           № 1135.

Інтегровані навчальні плани з підготовки  за освітньо-кваліфікаційними рівнями «кваліфікований робітник»  затверджуються у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки.

3.4. Здобуття професійно-технічної освіти у  професійному ліцеї здійснюється за денною, вечірньою (змінною), очно-заочною, дистанційною, екстернатною формами навчання, з відривом і без відриву від виробництва та за індивідуальними навчальними планами.

 Професійний ліцей самостійно обирає форми та методи організації навчально-виробничого процесу, а педагогічні працівники самостійно, з урахуванням основ педагогіки, визначають засоби і методи навчання та виховання учнів.

У процесі професійно-практичної підготовки та в позаурочний час учні, слухачі  професійного ліцею надають послуги населенню, виготовляють продукцію, товари широкого вжитку, що реалізуються в установленому порядку.

3.5. Учні, які мають базову загальну середню освіту, можуть одночасно із здобуттям професії здобувати повну загальну середню освіту у  професійному ліцеї або в іншому навчальному закладі.

Учні, які з певних причин не можуть одночасно із набуттям професії здобувати повну загальну середню освіту або не мають базової загальної середньої освіти, а також ті, які мають відповідні вади розвитку, потребують соціальної допомоги і реабілітації, можуть здобувати робітничу кваліфікацію з професій, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

У  професійному ліцеї може здійснюватись допрофесійна підготовка учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Учні середньої загальноосвітньої школи, починаючи з 9 класу, можуть поєднувати здобуття загальної середньої освіти з допрофесійною підготовкою в професійному ліцеї.

3.6. Прийом громадян на навчання до  професійного ліцею здійснюється відповідно до вимог  регіонального замовлення та договорів із юридичними і фізичними особами в межах ліцензованого обсягу згідно з правилами прийому, розробленими  професійним ліцеєм на основі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 № 499 зареєстрованого в Міністерстиві юстиції України від 29 травня 2013 рокута за № 823/23355.

3.7. Навчальний рік у  професійному ліцеї розпочинається                        1 вересня і завершується в терміни, встановлені робочими навчальними планами.

Для деяких категорій учнів, слухачів, а також під час організації перепідготовки робітників і підвищення їх кваліфікації, заняття розпочинаються з урахуванням укомплектування навчальних груп або в терміни, погоджені із замовниками кадрів.

Для учнів, які навчаються понад 10 місяців, встановлюються канікули загальною тривалістю 11 тижнів, як правило, 2 –у зимовий та 9– у літній періоди, для учнів, які навчаються 10 місяців, встановлюються канікули 2 тижні – у зимовий період.

3.8. Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

а) академічна година тривалістю 45 хвилин;

б) урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує                                  6 академічних годин;

в) навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

г) навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

ґ) навчальний семестр, тривалість якого визначається робочим навчальним планом;

д) навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час учнів в період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється  залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із законодавством України.

3.9. Навчальні групи теоретичної підготовки у  професійному ліцеї комплектуються чисельністю не більше як 30 чоловік.

Виробниче навчання проводиться у навчальних групах чисельністю не менше як 12 чоловік.

У разі організації професійної підготовки, професійно-технічного навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників  понад державне замовлення, що здійснюється за договорами з юридичними та фізичними особами,  професійний ліцей може встановлювати чисельність учнів, слухачів у навчальних групах, нижчу за встановлену.

Навчальні групи для учнів з відповідними вадами розвитку комплектуються згідно з законодавством України.

3.10. Визначення навчальних досягнень учнів, слухачів  професійного ліцею здійснюється за діючими критеріями 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів, слухачів у загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах та заносяться до журналів обліку теоретичного і виробничого навчання.

3.11. Перелік форм контролю знань, умінь і навичок учнів, слухачів та критерії їх кваліфікаційної атестації встановлюються робочими навчальними планами.

З метою визначення рівня професійної підготовленості учнів, слухачів на окремих етапах професійно-практичної підготовки проводиться проміжна кваліфікаційна атестація, за наслідками якої присвоюється відповідна робітнича кваліфікація (розряд, клас, категорія).

Особи, які з різних причин не завершили повного навчального курсу, але за результатами проміжної кваліфікаційної атестації здобули відповідну кваліфікацію, мають право на достроковий випуск і одержання свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації встановленого зразка.

3.12. Навчання у  професійному ліцеї завершується державною кваліфікаційною атестацією. Державна кваліфікаційна атестація та присвоєння кваліфікації здійснюється відповідно до Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, затвердженого спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства освіти України від 31.12.1998 № 201/469 та Положення про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України                 від 3 червня 1999 р. № 956.

До складання державної кваліфікаційної атестації допускаються учні, слухачі, які закінчили повний курс навчання і мають навчальні досягнення не нижче 4 балів з професійно-практичної підготовки та усіх навчальних предметів, що входять у додаток до диплома (свідоцтва) кваліфікованого робітника.

3.13. Випускникам, які завершили навчання на другому ступені професійно-технічної освіти, успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідної кваліфікації (розряду, класу, категорії) і видаються дипломи, зразки яких затверджуються Кабінетом Міністрів України.

3.14. Диплом кваліфікованого робітника  з відзнакою видається випускникам професійного ліцею, які мають не менше 75 відсотків навчальних досягнень високого (IV) рівня (10, 11, 12 балів) з усіх предметів та професійно-теоретичної підготовки, а з решти предметів професійно-теоретичної підготовки, що входять у додаток до диплома, достатнього (III) рівня (не нижче 8 балів) і за результатами державної кваліфікаційної атестації мають високий (IV) рівень (10, 11, 12 балів) та зразкову поведінку.

3.15. Учням, слухачам, які не завершили повного курсу навчання у  професійному ліцеї, але за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, одержують свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.

Особам, які не закінчили повного курсу навчання і не пройшли кваліфікаційної атестації, видається довідка встановленого зразка.

3.16. Випускникам, які навчалися з професій, пов'язаних з роботами на об'єктах з підвищеною небезпекою праці, що перебувають під наглядом спеціально уповноважених державних органів, разом з дипломом видається посвідчення про допуск до роботи на цих об'єктах.

3.17. За зразкове ставлення до навчання й виняткові його результати випускник  професійного ліцею, який здобув повну загальну середню освіту, може бути нагороджений золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки.

Річне оцінювання та державна підсумкова атестація учнів із загальноосвітніх предметів проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 року  № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 157/26602, Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 року                         № 762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30липня 2015 року за № 924/27369

Особам, які навчалися у групах із здобуттям повної загальної середньої освіти, але не завершили повного курсу навчання, видається довідка (табель) про навчальні досягнення з загальноосвітніх предметів встановленого зразка.

3.18. Науково-методичне забезпечення навчального процесу у  професійному ліцеї здійснює методична служба, яка включає педагогічну та науково-методичну ради, циклові, предметні, методичні комісії та інші об'єднання педагогічних працівників.

3.19. Мова навчання у  професійному ліцеї визначається відповідно до вимог Конституції України, законодавства України про мови.

 

4. Статус учнів, слухачів  професійного ліцею

 

4.1.Учні  професійного ліцею – це випускники основної чи старшої загальноосвітньої школи або особи, які завершили повний курс навчання на другому ступені професійно-технічної освіти, зараховані до  професійного ліцею на навчання за програмами ступеневої професійно-технічної освіти.

4.2. Слухачі  професійного ліцею – це особи, зараховані до професійного ліцею на навчання за програмами професійно-технічного навчання, перепідготовки чи підвищення кваліфікації.

4.3. Учні  професійного ліцею мають право продовжувати навчання на третьому ступені професійно-технічної освіти на основі одержаної раніше кваліфікації з відповідної професії.

4.4. Права і обов'язки учнів, слухачів  професійного ліцею визначаються законодавством України та цим Статутом.

4.5. Учні, слухачі  професійного ліцею мають право на:

а)  належні умови навчання за обраною професією;

б)  матеріальне забезпечення в період навчання на умовах і в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

в)  навчання професії за індивідуальною програмою;

г) безоплатне користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базами  професійного ліцею;

ґ)  матеріальну допомогу;

д)  оплату праці під час виробничого навчання і практики згідно з законодавством України;

е) безоплатне медичне обслуговування, користування засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров'я;

є)  щотижневий відпочинок і канікули протягом навчального року та після його закінчення;

ж) безоплатне оволодіння іншою професією у разі хвороби, що не дає змоги продовжувати навчання за обраною професією;

з) додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;

и) продовження освіти за професією, спеціальністю на основі одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня, здобуття додаткової освіти відповідно до укладеної з  професійним ліцеєм угоди, у тому числі і на контрактній основі;

і) направлення на навчання, стажування до інших навчальних закладів, у тому числі за кордон;

ї) участь у науково-дослідній, дослідно-конструкторській та інших видах наукової діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;

й) особисту або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні і вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, одержання стипендій, організації дозвілля, побуту тощо;

к) участь в об'єднаннях громадян;

л) безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

м) захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їх честь та гідність;

н) пільговий проїзд у транспорті в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

4.6. Відволікання учнів, слухачів  професійного ліцею за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов'язаних з процесом навчання, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

4.7.         Учні, слухачі  професійного ліцею зобов'язані:

а)  дотримуватись законодавства України, моральних та етичних норм;

б)  виконувати вимоги навчальних програм і системи контролю знань, умінь, навичок;

в) систематично і досконало оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний та громадянський рівень;

г)  відвідувати заняття, в тому числі й за індивідуальним графіком;

ґ)  дотримуватись вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку  професійного ліцею;

д) виконувати під час проходження виробничої практики вимоги нормативно-правових актів, які регулюють працю робітників відповідних підприємств, установ, організацій;

е) дотримуватись правил охорони праці під час практичного навчання і виробничої практики;

є) бережно ставитись до обладнання, засобів навчання, що використовуються в навчально-виробничому і навчально-виховному процесі.

4.8. Збитки, що навмисно заподіяні учнями, слухачами  професійного ліцею підприємству, установі, організації тощо відшкодовуються ними особисто або за рахунок їх батьків (опікунів) відповідно до законодавства України.

4.9. За невиконання обов'язків і систематичне порушення Статуту, правил внутрішнього розпорядку  професійного ліцею до учня, слухача застосовуються такі заходи впливу як попередження, догана, відрахування з навчального закладу. Заходи впливу до учня, слухача  професійного ліцею застосовуються на підставі подання класного керівника, викладача, майстра виробничого навчання або інших педагогічних працівників та оформлюються наказом директора  професійного ліцею.

Порядок накладення дисциплінарного стягнення, відрахування з  професійного ліцею визначається Статутом та правилами внутрішнього розпорядку.

4.10. Учень, слухач може бути відрахований з професійного ліцею за:

а) власним бажанням;

б) низький рівень навчальних досягнень, незадовільну поведінку;

в) невиконання вимог робочого навчального плану та навчальних програм;

г) вироком суду, що набрав законної сили;

ґ) грубі порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку  професійного ліцею;

д) станом здоров'я;

е) переведенням, за його згодою, в інший навчальний заклад.

Учень, слухач при відрахуванні з професійного ліцею може бути атестований за досягнутим рівнем кваліфікації.

4.11. За досягнення високих результатів у навчанні та в оволодінні професією, спеціальністю, за активну участь у виробничій діяльності та за інші досягнення застосовуються форми морального та матеріального заохочення учнів, слухачів: подяка, грамота, почесна грамота, нагородження цінним подарунком, занесення на дошку пошани, преміювання.

Для матеріального заохочення учнів, слухачів у професійному ліцеї створюються в установленому порядку фонди матеріального заохочення, які формуються за рахунок коштів бюджету, доходів від виробничої діяльності та залучення коштів підприємств, установ, організацій, громадян.

4.12. Час навчання у  професійному ліцеї зараховується до трудового стажу учня, слухача, у тому числі до безперервного, і до стажу роботи за спеціальністю, що дає право на пільги, встановлені для відповідної категорії працівників, якщо перерва між днем закінчення навчання і днем зарахування на роботу за одержаною професією не перевищує трьох місяців.

Випускникам  професійного ліцею денної форми навчання, які навчалися 10 і більше місяців, надається оплачувана відпустка підприємством, установою, організацією протягом перших трьох місяців роботи в ньому. Тривалість щорічної основної відпустки випускників віком до 18-ти років становить 31 календарний день, випускників віком понад 18 років – відповідно до встановленої на підприємстві для робітників відповідної професії, спеціальності, посади.

Випускникам, які навчалися за денною формою навчання менш, ніж                             10 місяців, час навчання зараховується до трудового стажу, що дає право на щорічну основну відпустку.

Випускникам, які навчалися за державним замовленням, держава гарантує надання першого робочого місця відповідно до одержаної професії згідно з законодавством України.

Інші питання соціального захисту учнів, слухачів  професійного ліцею регулюються законодавством України.

4.13. Учню  професійного ліцею видається учнівський квиток встановленого зразка.

5. Педагогічні працівники

 

5.1. Перелік посад педагогічних працівників  професійного ліцею, їх права, обов'язки, відповідальність та соціальні гарантії визначаються Конституцією України, Кодексом законів про працю України, законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положенням про професійно-технічний навчальний заклад та іншими нормативно-правовими актами України.

5.2. Педагогічною діяльністю у  професійному ліцеї займаються особи, які мають відповідну професійну освіту та професійно-педагогічну підготовку, моральні якості і фізичний стан яких дає змогу виконувати обов'язки педагогічного працівника.

На посади педагогічних працівників  професійного ліцею можуть призначатися фахівці виробництва, сфери послуг, які мають вищу освіту і здобули відповідну психолого-педагогічну підготовку.

Вимоги до педагогічних працівників  професійного ліцею визначаються кваліфікаційними характеристиками, що затверджуються в установленому порядку. Рівень професійної кваліфікації педагогічних працівників, які забезпечують професійно-практичну підготовку за конкретною робітничою професією, має бути, як правило, вищий від встановленого навчальним планом.

5.3. Для визначення відповідності педагогічного працівника  професійного ліцею займаній посаді, рівня його кваліфікації проводиться атестація. Періодичність обов'язкової атестації та порядок її проведення встановлюються Міністерством освіти і науки.

Рішення атестаційної комісії є підставою для встановлення педагогічному працівникові відповідної категорії, присвоєння педагогічного звання або звільнення його з роботи в порядку, передбаченому законодавством України.

5.4.         Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників професійного ліцею директор, у порядку визначеному законодавством України.

Педагогічні працівники  професійного ліцею приймаються на роботу шляхом укладання з ними трудових договорів, у тому числі контрактів, згідно із законодавством України.

5.5. Педагогічні працівники  професійного ліцею мають право на:

а)  належні умови та оплату праці відповідно до її кількості та якості, кінцевих результатів та законодавства України;

б)  щорічну основну відпустку тривалістю не менше 42 календарних днів у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України;

в) пенсію за вислугу років при наявності стажу безперервної педагогічної роботи згідно з законодавством України;

г) матеріальне, житлово-побутове, медичне та соціальне забезпечення відповідно до встановлених норм і пільг;

ґ) користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою та оздоровчою базою  професійного ліцею відповідно до його призначення;

д) підвищення кваліфікації, стажування та перепідготовку;

е) захист професійної честі та гідності;

є) участь у громадському самоврядуванні, обговоренні основних питань діяльності  професійного ліцею, а також його структурних підрозділів і внесення пропозицій адміністрації  професійного ліцею.

5.6.         Працівники  професійного ліцею зобов'язані:

а)  постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

б)  настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі;

в)  сприяти зростанню престижу  професійного ліцею;

г)  дбайливо ставитись до майна  професійного ліцею;

ґ)  дотримуватись технологічної дисципліни, вимог охорони праці та виробничої санітарії;

д) виконувати вимоги Статуту та правила внутрішнього трудового розпорядку.

5.7. Педагогічні працівники  професійного ліцею несуть дисциплінарну, адміністративну, кримінальну відповідальність відповідно до законодавства України.

 

6. Загальне управління  професійним ліцеєм

 

6.1.Управління  професійним ліцеєм здійснюється Міністерством освіти і науки та місцевим органом управління професійно-технічною освітю, відповідно до повноважень, визначених законодавством України та іншими нормативно-правовими актами.

 Професійний ліцей виконує рішення інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, що не суперечать законодавству України.

6.2. Керівництво діяльністю  професійного ліцею здійснює директор, який призначається на посаду за результатами конкурсу шляхом укладення з ним контракту Міністерством освіти і науки відповідно до законодавства України.

Контракт з директором  професійного ліцею може бути розірваний на підставах, установлених законодавством України, а також передбачених у контракті. При цьому розірвання контракту з ініціативи Міністерства освіти і науки, або директора  професійного ліцею повинно провадитися з урахуванням гарантій, встановлених законодавством України.

При розірванні контракту на підставах, встановлених у контракті, але не передбачених законодавством України, звільнення проводиться згідно з пунктом 8 статті 36 Кодексу законів про працю України, про що робиться відповідний запис у трудовій книжці директора.

На директора  професійного ліцею, який уклав контракт, відповідно до Положення про порядок укладення контракту з керівником підприємства, що є у державній власності, при найманні на роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1993 року № 203, повністю поширюються пільги та компенсації, встановлені законодавством України у разі вивільнення.

 Спори між сторонами, що укладали контракт розглядаються у порядку, встановленому законодавством України.

6.3. Директор  професійного ліцею:

а) організовує навчально-виробничий, навчально-виховний процес, забезпечує створення необхідних умов для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників;

б) діє від імені  професійного ліцею;

в) в установленому порядку персонально відповідає за результати діяльності  професійного ліцею;

г) приймає на посади та звільняє з посад працівників професійного ліцею, затверджує відповідно до кваліфікаційних характеристик їхні посадові обов'язки, формує педагогічний колектив;

ґ) створює необхідні умови для методичної та творчої роботи педагогічних працівників, навчання учнів і слухачів, використання і впровадження ними прогресивних форм і методів навчання, розвитку інноваційної діяльності, проведення педагогічних експериментів;

д) видає в межах своєї компетенції накази і розпорядження, заохочує працівників, учнів і слухачів  професійного ліцею та застосовує передбачені законодавством стягнення;

е) розробляє в межах наявного фонду заробітної плати штатний розпис та чисельність працівників  професійного ліцею;

є) встановлює премії і доплати до посадових окладів і ставок заробітної плати працівників  професійного ліцею за конкретні результати праці;

ж) забезпечує безпечні і нешкідливі умови навчання, праці і виховання;

з) разом із замовниками робітничих кадрів забезпечує учнів під час виробничого навчання та виробничої практики на виробництві спеціальним одягом та засобами індивідуального захисту.

Органи управління професійно-технічної освітою можуть делегувати директору  професійного ліцею й інші повноваження, що визначаються контрактом.

Директор  професійного ліцею щорічно звітує перед загальними зборами колективу  професійного ліцею.

6.4. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування  професійного ліцею є загальні збори колективу  професійного ліцею, які правочинні приймати рішення у межах своїх повноважень за участю не менш як двох третин від кількості працівників. Загальні збори  колективу  професійного ліцею скликаються не менше одного разу на рік.

6.5. Загальні збори колективу  професійного ліцею уповноважені:

а) приймати Статут  професійного ліцею та вносити пропозиції щодо змін та доповнень до нього;

б) брати участь у визначенні основних напрямів діяльності та розвитку  професійного ліцею, підвищення якості і ефективності підготовки робітничих кадрів, залучення додаткових коштів на зміцнення матеріально-технічної бази  професійного ліцею;

в) вносити пропозиції щодо кандидатур на посаду директора  професійного ліцею;

г) вносити пропозиції щодо представників до складу конкурсних комісій при заміщенні вакантної посади директора  професійного ліцею;

ґ) обговорювати правила внутрішнього трудового розпорядку та вносити відповідні пропозиції;

д) обирати комісію з трудових спорів;

е) заслуховувати щорічний звіт директора  професійного ліцею;

є) приймати колективну угоду(договір).

6.6. Рішення загальних зборів колективу  професійного ліцею вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на них. Рішення загальних зборів колективу  професійного ліцею має дорадчий характер.

6.7. У  професійному ліцеї можуть утворюватися й інші органи громадського самоврядування.

6.8. Наказом директора створюється педагогічна рада, яка розглядає питання організації та здійснення навчально-виробничого та виховного процесу, головою якої є директор  професійного ліцею.

6.9. У  професійному ліцеї забезпечується ведення діловодства в установленому порядку, здійснення звітності за результатами своєї діяльності, подання статистичної та інших передбачених відомостей у встановлені терміни.

 

7. Фінансування та матеріально-технічна база

 

7.1. Порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення  професійного ліцею визначаються Бюджетним кодексом України, законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», іншими законодавчими актами України.

Фінансування професійно-технічної підготовки робітників, соціальний захист учнів, слухачів та педагогічних працівників  професійного  ліцею, у межах обсягів  регіонального замовлення, здійснюється  відповідно до чинного законодавства України.

Професійний ліцей є неприбутковим закладом. Кошти  професійного ліцею, одержані від здійснення або на здійснення діяльності, передбаченої цим Статутом, не вважаються прибутком і не оподатковуються. Від оподаткування звільняються доходи  професійного ліцею, отримані від виготовлення та реалізації товарів (виконання робіт, надання послуг), пов'язані з його основною, статутною діяльністю.

7.2. ДНЗ  «Крижопільський професійний будівельний ліцей» відповідно до пункту 133.4. Податкового кодексу України є неприбутковою установою, не є платником податку  у порядку та на умовах, встановлених цим пунктом що одночасно відповідає таким вимогам:

а)-  професійний ліцей утворений та зареєстрований в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

      б) - Статут  професійного ліцею містить заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

в)- установчі документи  професійного ліцею передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);

г)- ДНЗ «Крижопільський професійний будівельний ліцей» внесено контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

7.3. Відповідно до пункту 133.4.1. Податкового кодексу України, доходи (прибутки) ДНЗ  «Крижопільський професійний будівельний ліцей», як  неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

7.4. Відповідно до пункту 133.4.3. Податкового кодексу України у разі недотримання неприбутковою організацією вимог, визначених цим пунктом, така неприбуткова організація зобов’язана подати у термін, визначений для місячного податкового (звітного) періоду, звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за період з початку року по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення, та зазначити суму самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток. Податкове зобов’язання розраховується, виходячи із суми операції нецільового використання коштів. Така неприбуткова організація виключається контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

З першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення, до 31 грудня податкового (звітного) року неприбуткова організація зобов’язана щоквартально подавати до контролюючого органу квартальну фінансову і податкову звітність (з наростаючим підсумком) з податку на прибуток та сплачувати податок у термін, визначений для квартального періоду.

З наступного податкового (звітного) року така неприбуткова організація подає фінансову і податкову звітність та сплачує податок на прибуток у порядку, встановленому статтею 57 Податкового кодексу України для неприбуткових організацій - платників податку на прибуток.

7.4. Відповідно до пункту 133.4.4. Податкового кодексу України 133.4.4. встановлення контролюючим органом відповідно до норм Податкового кодексу України факту використання неприбутковою організацією доходів (прибутків) для цілей інших, ніж передбачені установчими документами, є підставою для виключення такої організації з Реєстру неприбуткових установ та організацій і нарахування податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств, штрафних санкцій і пені відповідно до норм Податкового кодексу. Податкові зобов’язання, штрафні санкції і пеня нараховуються, починаючи з першого числа місяця, в якому вчинено таке порушення.

7.5. Обсяги бюджетного фінансування  професійного ліцею не можуть зменшуватися за наявності інших джерел фінансування.

7.6. Додаткові джерела фінансування  професійного ліцею визначаються законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», іншими нормативно-правовими актами України.

7.7. Додатковими джерелами фінансування є:

а) кошти, одержані за первинну професійну підготовку понад державне та/або регіональне замовлення, професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників відповідно до укладених договорів з юридичними та фізичними особами в межах ліцензованих обсягів, в тому числі підготовку і перепідготовку робітників та спеціалістів за замовленнями служби зайнятості населення;

б) плата за надання додаткових освітніх послуг;

в) доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, цехів та надання інших послуг населенню;

г) доходи від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання в установленому законодавством порядку.

ґ) дотації з місцевих бюджетів;

д) кредити і позики банків, дивіденди від цінних паперів;

е)  валютні надходження;

є) добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій, окремих громадян;

ж) кошти, що отримані  професійним ліцеєм  за надання платних послуг, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України.          Відповідно до частини другої статті 85 Бюджетного кодексу України  професійний ліцей впродовж бюджетного періоду може отримувати видатки на його функціонування одночасно з різних бюджетів у випадку, коли такі видатки здійснюються за рішенням відповідної місцевої ради за рахунок вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету, за умови відсутності заборгованості такого бюджету, за захищеними статтями видатків протягом року на будь-яку дату.

7.8. Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надходять безкоштовно у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів  професійного ліцею, метою якого не є одержання прибутку, для здійснення освітньої, оздоровчої, спортивної, культурної діяльності, не вважаються прибутком і не оподатковуються.

    7.9. Кошти, що надходять  професійного ліцею від здійснення діяльності, передбаченої цим Статутом знаходяться у його розпорядженні за умови, якщо вони спрямовуються на видатки згідно із кошторисом, затвердженим в установленому порядку.

7.10. Відповідно до статті 50 Закону України «Про професійно-технічну освіту» п'ятдесят відсотків заробітної плати за виробниче навчання і виробничу практику учнів, слухачів  професійного ліцею направляється на рахунок  професійного ліцею для здійснення його статутної

діяльності, зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів, слухачів, проведення культурно-масової і фізкультурно-спортивної роботи.

7.11. Для забезпечення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації робітничих кадрів   професійний ліцей має відповідну навчально-матеріальну базу та земельні ділянки загальною площею 4,24 га відповідно до паспортів, технічної документації, актів права власності тощо.

 Професійний  ліцей має:

-        2 гуртожитки  що знаходяться за адресою:

Україна, 24600, Вінницька обл., смт. Крижопіль, вул.Чабанюка,7, а саме:

-        гуртожиток №1 загальною площею 1298 кв. м.,  

-        гуртожиток №2 загальною площею 423 кв.м.

Крім того, професійний ліцей має приміщення, що знаходиться за адресою: Україна, 24615, Вінницька область, Крижопільський район, с.Городківка, вул.. Л.Українки, 9.

Приміщення і споруди  професійного ліцею обладнані відповідно до діючих нормативів і санітарних норм та експлуатуються згідно з вимогами охорони праці, правил пожежної безпеки і санітарно-гігієнічних норм.

7.12. Об'єкти права власності: навчально-виробничі, побутові, культурно-освітні, оздоровчі, спортивні будівлі та споруди, житло, комунікації, обладнання, засоби навчання, транспортні засоби та інше майно  професійного ліцею є державною власністю, що закріплене Міністерством освіти і науки за  професійним ліцеєи і перебуває у оперативному управлінні  професійного ліцею.

Функції управління майном, закріпленим за  професійним ліцеєм, контроль за ефективністю його використання і збереження здійснює Міністерство освіти і науки.

Майно та земельні ділянки, закріплені за  професійним ліцеєм не можуть бути предметом застави, а також не підлягають вилученню, або передачі у власність юридичним і фізичним особам без згоди Міністерства освіти і науки України, крім передбачених законодавством випадків.

Передача  професійного ліцею з державної у комунальну власність здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

Списання майна  професійного ліцею здійснюється у спосіб, передбачений Порядком списання об’єктів державної власності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 року № 1314.

7.13.      Професійний ліцей несе відповідальність перед Міністерством освіти і науки за збереження та використання за призначенням закріпленого за ним майна.

7.14. Суб'єкти господарювання мають право передавати безкоштовно  професійному ліцею техніку, обладнання, матеріали, будівлі, споруди, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, а також фінансові ресурси, у порядку, визначеному законодавством.

 

8. Міжнародне співробітництво

 

8.1. Професійний ліцей має право укладати договори про співробітництво, встановлювати відповідно до законодавства України прямі зв'язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

8.2. Професійний ліцей має право відповідно до законодавства України здійснювати зовнішньоекономічну діяльність на основі договорів, укладених ним з іноземними юридичними і фізичними особами, а також мати власний валютний рахунок.

8.3. Професійний ліцей користується податковими, митними та іншими пільгами згідно із законодавством України.

8.4. Валютні і матеріальні надходження від зовнішньоекономічної діяльності використовуються  професійним ліцеєм для забезпечення діяльності, передбаченої цим Статутом.

 

9. Порядок внесення змін до Статуту професійного ліцею

 

 

9.1. Статут набуває чинності з моменту його державної реєстрації, відповідно до законодавства України.

9.2. Зміни та доповнення до Статуту вносяться згідно з законодавством України після обговорення на загальних зборах колективу. Зміни та доповнення до Статуту оформлюються шляхом викладання його в новій редакції, що затверджуються і погоджуються у тому ж порядку, що і сам Статут.

10. Порядок реорганізації та ліквідації

 професійного ліцею

 

10.1. Рішення про припинення діяльності юридичної особи приймає Міністерство освіти і науки України. Ліквідація або реорганізація (злиття, приєднання або поділ) здійснюється згідно із законодавством України.

10.2. При реорганізації вся сукупність прав і обов’язків  професійного ліцею переходить до його правонаступників.

10.3. Ліквідація  здійснюється  ліквідаційною комісією,  яка утворюється                          

у відповідності до законодавства України. Ліквідація вважається завершеною, а  професійний ліцей таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це в Єдиний державний реєстр.

10.4. Під час ліквідації або реорганізації  професійного ліцею вивільнюваним працівникам та особам, які навчаються в ньому, гарантується додержання їх прав та інтересів, відповідно до законодавства України.

10.5. Активи  професійного ліцею у разі припинення юридичної особи(у разі його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям (закладам) відповідного виду, або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює відповідальність неприбуткової організації(закладу).

 

 

 

          Директор

ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  «КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЛІЦЕЙ»

________________  В.М. Бурдейний

М.П.

 

 ____________              2016 року

Заступник директора

Департаменту освіти і науки

Вінницької обласної    державної адміністрації

__________В.Г.Бачинський

      М.П.

 

____  ________  2016 року

 

 

 

 

 

 

 

Additional information