Error
  • Error loading feed data

Сторінка директора

Звіт 2018р

Звіт

директора ДНЗ «Крижопільський професійний будівельний ліцей»

Бурдейного Василя Миколайовича про роботу

за 2017 – 2018 навчальний рік

Протягом 2017-2018 навчального року адміністрація ліцею керувалася Статутом ліцею, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу навчального закладу, колективним договором.

За звітний період в ліцеї вживалися цілеспрямовані заходи щодо забезпечення належного рівня управління навчальним закладом відповідно до вимог Законів України «Про професійно-технічну освіту», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», діючих нормативно-правових і навчально-методичних документів з питань професійно-технічної освіти.

Реалізуючи державну політику по реформуванню професійно-технічної освіти, виходячи із економічних змін в суспільстві, сучасних вимог до соціального партнерства із замовниками робітничих кадрів, управлінська діяльність ліцею спрямовувалась на пошук та впровадження у навчально-виробничий процес сучасних, новітніх педагогічних та виробничих технологій, створення належних умов навчання, праці та відпочинку, соціального захисту учнівської молоді, формування в учнів компетентнісно, творчої, духовно багатої особистості з урахуванням її потреб, інтересів і здібностей особистості.

1. Організація навчально-виховного та навчально-виробничого процесу.

Навчально-виховна, навчально-виробнича, фінансово-господарська робота в ліцеї здійснювалася у відповідності до плану роботи ліцею на 2017-2018 навчальний рік, на підставі затверджених робочих навчальних планів і програм, штатного розкладу та бюджетного кошторису. Наявна система планування забезпечила координацію діяльності усіх учасників навчально-виробничого процесу, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи. Плануванню роботи передувала система заходів, які поєднують різноманітні форми і проведені на рівні всіх  учасників закладу – адміністрації, педагогів, учнів, батьків.

Навчальний заклад діє на підставі Статуту, затвердженого Міністерством освіти  і науки України та Департаментом освіти і науки України Вінницької обласної державної адміністрації. Ліцей здійснює підготовку робітничих кадрів з 11 професій.

Контингент Крижопільського професійного будівельного ліцею на 01.10.2017 року складав 501 учнів, на І курс було зараховано 221  учень. Середня наповнюваність в групах складала 25 учнів. Форма навчання денна. Поряд з оволодінням двох професій учні здобувають повну загальну середню освіту.

Навчаються  на          «10-12»            4   --  учні

                                     «7-9»              131 -- учень

                                     «4-6»              363 -- учні

                                     «1-3»                3   --  учні

                                       н/а                   --     немає

Навчальний заклад у цьому році закінчили 217 учнів, з яких отримали диплом з відзнакою –  5 учнів.

Гострим питанням є збереження контингенту. За навчальний рік з ліцею було відраховано по різних  причинах 26 учнів, з них переведені в інші навчальні заклади 9 учні.

Всі професії, за якими  здійснювалася  підготовка  робітничих  кадрів, забезпечені кваліфікаційними та освітньо-кваліфікаційними характеристиками. Робочі навчальні плани і програми розроблені на основі Типової базисної структури навчальних  планів  для  підготовки  кваліфікованих  робітників  у  професійно-технічних закладах,  затвердженої  наказом    МОН  України    від  13.  04.  2004р.  №  295  «Про затвердження  Типової  базисної  структури  навчальних  планів  для  підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах України». Переліки навчально-виробничих робіт з професій розробляюлися в розрізі  семестрів і визначали ті роботи, які учні виконують з метою оволодіння вміннями та навичками, що і передбачено програмою виробничого навчання.

Більшість працівників свою діяльність спрямовують на забезпечення високого рівня професійної підготовки майбутніх працівників, їх конкурентоспроможність.

Для покращання матеріально-технічної бази майстерень та виконання навчальної програми придбано інструмент для малярних робіт,  перфоратор  у майстерні оздоблювальників, плиткоріз, лазерний рівень, гвинтокрут, правило, рівень 2хм, дрібний столярний інструмент, зварювальний апарат «Дніпро» , проектор «Tecro» та проектор «Acer».  Проводяться роботи по реконструкції та обладнанні конференцзалу. Проведені поточні ремонти спортивної зали,  навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень.

У відповідності до Закону про ПТО, Положення про проходження виробничої практики учні ліцею проходять практику на оплачуваних робочих місцях.

В навчальних майстернях проходили виробничу практику учні:

- штукатури – 3 учні

- плиточники – 5 учнів

Доходи від виробничої практики на 19.06.2018 р.   складають:     

 

                                                100%                                   50%

                                         394812 грн. 00 коп.           197406 грн. 00 коп.

Перед виходом групи на виробничу практику проводилась ретельна підготовка:

складалися  і  обговорювалися  на  засіданнях  відповідних  методичних  комісій детальні програми передвипускної практики;  проводилися  засідання  педради  з  питань  підготовки  і  проведення передвипускної практики та державної кваліфікаційної атестації, допуску до неї учнів;  на  кожну  навчальну  групу  видавалися  відповідні  накази  «Про  вихід  учнів  на виробниче навчання та виробничу практику». Учнями  в  період  виробничої  практики  велися щоденники, в  яких  щодня заповнювалися  вид  виробничої  діяльності, оцінка за підписом  наставника. Щоденники контролювалися  майстрами  виробничого  навчання  і  керівниками  практики з  метою виконання програми виробничої практики.

По закінченні  практики  учні виконували  пробну  кваліфікаційну  роботу, яка  відповідає вимогам кваліфікаційної характеристики відповідного розряду. Навчальний процес у ліцеї організований відповідно до інтегрованого робочого навчального плану ліцею для підготовки кваліфікованих робітників на базі базової загальної середньої освіти з отриманням повної загальної середньої освіти. На початку вересня 2017 року було перевірено й погоджено календарні плани викладачів, до уваги бралася загальна кількість уроків, кількість контрольних, практичних та лабораторних робіт. Згідно з річним планом роботи ліцею та пла­ном контролю за якістю навчальної роботи, з метою виявлення стану виконання навчальних програм постійно проводяться співбесіди з викладачами, перевірка навчальної документації, журналів теоретичного навчання, календарних та поурочних планів, зошитів для контрольних, практичних та лабораторних робіт з метою з’ясування рівня виконання навчальних програм та планів. Під час перевірки зверталась увага на якість і своєчасність виконання  навчальних програм, зміст програмового матеріалу з кожної теми і запис виконання його в журналі теоретичного навчання, проведення передбаченого мінімуму контрольних, практичних, лабораторних робіт, тематичного оцінювання навчальних досягнень, умінь та навичок учнів, обов’язкових практичних робіт  з фізики, хімії, біології, використання міжпредметних зв’язків. Питаннями виконання навчальних програм адміністрація ліцею цікавиться також під час відвідування уроків, визначаючи в процесі аналізу уроків послідовність і якість виконання програм. Проведена перевірка показала, що навчальні плани і програми за 2017-2018 навчальний рік з навчального плану виконано.

Викладачі ліцею постійно здійснюють своєчасний контроль за рівнем успішності учнів шляхом усного опитування, тестування, проведення контрольних, самостійних, практичних та лабораторних робіт, тематичного оцінювання, систематичної перевірки ведення зошитів, проведення аналізу контрольних робіт, виконання домашніх завдань. Під час відвідування уроків обов’язково зверталась увага на відповідність теми уроку календарному плану викладача, на планування викладачами матеріалу і його відображення на уроці. Записи у журналах теоретичного навчання відповідають навчальним програмам  і календарному плануванню.

Дотримувалися вимог програми при написанні контрольних робіт, творів, переказів, проведення уроків зв’язного мовлення, уроків з літератури  рідного краю викладачами української мови та літератури. Вони проводили оцінювання навичок мовленнєвої діяльності, говоріння, читання згідно вимог навчальної програми з української мови. Викладачі англійської мови провели контрольні перевірки навичок письма, говоріння, читання, аудіювання відповідно до вимог програми. Під час перевірки виконання практичної частини навчальних програм встановлено, що викладачі математики, фізики, хімії, біології, географії дотримуються вимог Інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України № 119-529 від 27.12.2000 р. “Орієнтовані вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін ”. Викладачі фізики, географії, біології, хімії, інформатики виконали передбачену програмою кількість практичних, лабораторних, контрольних робіт, дотримуються вимог щодо проведення інструктажів із техніки безпеки, про що робляться  записи в графі «Зміст уроку».   

З усіх предметів здійснюється тематичне оцінювання навчальних досягнень, умінь та навичок учнів. Кількість тематичних оцінок  відповідає вимогам навчальних програм. З метою недопущення перевтоми учнів контрольні роботи проводилися згідно графіка затвердженого заступником директора з навчальної роботи. При оцінюванні навчальних досягнень учнів викладачі враховували відповіді учнів, якість знань, сформованість загальнонавчальних та предметних умінь і навичок.

Протягом 2017-2018 н.р. адміністрацією ліцею проводилася перевірка стану ведення журналів викладачами-предметниками та класними керівниками, про що робилися відповідні помітки в кінці кожного журналу. Викладачі при оформленні журналів теоретичного навчання дотримувалися вимог Інструкції з ведення журналу  обліку теоретичного навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 26.01.2011 р. № 59. Разом з тим при перевірці журналів виявлено такі недоліки: порушують  правила ведення журналів та інструкцію НМОН України №59 від 26.01.2011 року, допускають помилки, записуючи дати проведення уроків та користуються коректором, не заповнюють своєчасно   сторінки журналів, вчасно не виставляють оцінки за практичну частину програми.

Згідно наказу №462 від 05.09.2017 року в групах І курсу з метою виявлення рівня навчальних досягнень учнів були проведені діагностичні контрольні роботи з історії України, української мови та математики. Результати контрольних робіт показали, що переважна більшість учнів має недостатню підготовку з базових предметів. Узагальнені результати написання діагностичних контрольних робіт показали: успішність – 71,8%, якість знань – 13,6%. При написанні контрольних робіт більша частина учнів робить помилки при написанні подовжених приголосних, прислівників, ненаголошені голосні в коренях слів, не вірно ставлять розділові знаки у складносурядному та складнопідрядному реченні, при однорідних членах речення, помиляються при виконанні елементарних дій з числами, при розв’язуванні рівнянь, при знаходженні площ геометричних фігур, погано орієнтуються в історичних подіях і датах тощо.

Викладачі приділяють велику увагу професійній направленості предметів загальноосвітнього циклу. Одним з головних завдань, яке ставлять перед собою викладачі ліцею - дати учням глибокі та міцні знання, засобами свого предмета розкрити красу їхньої майбутньої професії. Маючи значний досвід роботи, на кожному уроці звертають увагу учнів на професійне спрямування свого предмету. Сутність принципу професійної спрямованості викладання загальноосвітніх предметів в ліцеї полягає в такій організації навчання, яка, не порушуючи систематичності викладання предмета, а також логіки його подання, забезпечує більш детальну проробку професійно значущого навчального матеріалу, ілюструючи практичне значення даного предмета для розвитку тієї чи іншої галузі виробництва. Тобто, основними принципами викладання є забезпечення зв’язку із змістом професійної освіти, відповідності вимогам кваліфікаційної характеристики і задоволення потреб предметів професійно-технічного циклу щодо аналізу технологічних процесів, які вивчаються.

Згідно наказу МОН №1103 від 31.07.2017 результати ЗНО з укр. мови і літератури (укр. мова) зараховуються як результати ДПА за освітній рівень повної загальної середньої освіти для учнів професійно-технічних навчальних закладів, які в 2018 році здобули повну загальну середню освіту.Підготовка до ДПА у формі ЗНО розпочалася з початку навчального року, з продумування викладачем та оптимізації уроків узагальнюючого повторення, організації поточного, тематичного і підсумкового повторення. Викладачі  паралельно з вивченням нового навчального матеріалу постійно узагальнюють раніше вивчений, використовують його як опорну основу для нового навчального пізнання, розглядають у світлі щойно сформованих знань.

У ліцеї була проведена певна робота щодо організації проведення державної підсумкової атестації з української мови у формі ЗНО: ознайомлення випускників з нормативною базою та організаційними вимогами до проведення державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання; оформлено інформаційний стенд «Особливості ЗНО-2018» з розміщенням в ньому нормативних матеріалів щодо особливостей зовнішнього незалежного оцінювання; забезпечення широкого інформування викладачів української мови та літератури, випускників ІІІ курсу, їх батьків, щодо особливостей проведення державної підсумкової атестації з української мови у формі зовнішнього незалежного оцінювання в 2018 році: бесіди з учнями ІІІ курсу, бесіда з батьками на батьківських зборах, виготовлення буклетів з інформацією про ЗНО.

У період підготовки до ДПА викладачі раціонально використовують засоби навчальних кабінетів: стенди, таблиці, схеми, роздаткові матеріали - насамперед те, що пов'язане з узагальненням значних обсягів навчального матеріалу. На підготовку до ДПА викладачам виділяються в навчальному плані години для проведення консультацій.

Відповідністю освітнього рівня випускників вимогам Державного стандарту повної середньої освіти були погоджені завдання  для проведення ДПА для учнів рішенням педагогічної ради від 16.03.2018 року протокол №5 та затверджені наказом по ДНЗ «Крижопільський професійний будівельний ліцей» № 54 від 16.03.2018 року.   Наявний розклади екзаменів, який було розміщено на стенді, доступному для ознайомлення учнів та їх батьків. Створені і затверджені (погоджені) у встановленому порядку склади державних атестаційних комісій.

На екзамени з`явились всі учні ІІІ курсу. Державна підсумкова атестація з усіх предметів розпочалась та закінчилась своєчасно. Атестаційні комісії працювали у повному складі згідно затвердженим спискам. Процедуру проведення державної підсумкової атестації було дотримано. Екзамени пройшли організовано, без порушень. Протоколи державної підсумкової атестації були оформлені в закладі згідно нормативних вимог, письмові атестаційні роботи учнів перевірені своєчасно.

За результатами ДПА встановлено наступне:

ДПА з математики писали – 88 учнів: на високий рівень – 2,4%, достатній – 34%, середній – 63,6%. Якість знань – 36,2%, успішність - 100%.

ДПА з історії України писали –  88 учнів: на високий рівень – 2,4%, достатній – 33%, середній – 64,6%. Якість знань – 35,4%, успішність - 100%.

ДПА з англійської мови писали –  44 учні: на високий рівень – 0%, достатній – 29%, середній – 71%. Якість знань – 29%, успішність - 100%.

Підсумки ДПА з української мови у формі ЗНО

Загальна

к-сть випускників 2017-2018 н.р., які здобувають повну загальну середню освіту

Загальна

к-сть випускників 2017-2018 н.р., які взяли участь у ДПА з укр. мови та л-ри у формі ЗНО

Загальна

к-сть випускників 2017-2018 н.р., які не взяли участь у ДПА з укр. мови та л-ри у формі ЗНО

Кількісні результати ДПА з укр. мови та л-ри у формі ЗНО

К-сть випускників, які зареєстровані на додаткову сесію ДПА з укр. мови та л-ри у формі ЗНО

рівні

К-сть учнів

%

 

126

 

114

 

12

високий

-

0

 

12

достатній

-

0

середній

26

23

початковий

88

77

не склав

-

0

 

 

 

Всього

114

 

Педагоги ліцею створюють максимально сприятливі умови для інтелектуального, духовного, морально-естетичного та фізичного розвитку обдарованих ліцеїстів. Впроваджують  прогресивні технології навчання, розробляють індивідуальні плани роботи зі здібними  та обдарованими учнями, формують в учнів потреби до самоосвіти, до творчості, організовують роботу предметних гуртків для задоволення пізнавальних інтересів учнів, здійснюють диференційований та індивідуальний підхід на уроках, використовують творчі завдання для обдарованих та здібних учнів, проводять консультації для здібних учнів з метою підготовки їх до участі у ЗНО.

У ліцеї на ряду з обдарованими учнями є значна кількість дітей з низьким рівнем успішності. Ліквідувати  відставання викладачам допомагає оптимальна система заходів з надання допомоги учням з  початковим рівнем навчальних досягнень. У своїй роботі викладачі здійснюють системний контроль та оцінювання результатів навчання, своєчасно намагаються виявити  прогалини у навчанні: проведення бесід з учнями, батьками, спостереження за учнями, їх тестування, аналіз результатів. Найчастіше вдаються до проведення додаткових занять з невстигаючими учнями. Проводять їх добровільно, індивідуально або з групою 3-5 учнів з типовими недоліками у знаннях. Викладачам важливо  завоювати довіру учнів, переконати їх в тому, що єдиною метою  таких занять є допомога у навчанні, пробудити у них впевненість у власних силах, бажання працювати.

З 18 жовтня по 1 листопада 2017 року  в ліцеї проведено І етап Всеукраїнських предметних олімпіад з загальноосвітніх дисциплін. До участі в загальноліцейних олімпіадах викладачі - предметники залучили обдарованих учнів з високим рівнем навчальних досягнень, 25 учні ліцею показали добрі результати, зайняли призові місця та взяли участь у ІІ етапі учнівських олімпіад.

Учні ліцею в травні 2018 року взяли участь у І Всеукраїнській інтернет-олімпіаді освітнього проекту «На Урок» з інформатики, української мови, математики, біології, англійської мови. Роботи кращих із них нагородженні дипломами І-ІІІ ступенів всеукраїнського рівня. Також прийняли участь в олімпіаді з української мови «Всеосвіта Весна - 2018» від проекту «Всеосвіта», де отримали сертифікати за участь та батьки учнів отримали подяки.

Відповідно до Закону України «Про освіту» з метою забезпечення конституційного права громадян на здобуття освіти та вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і вихованням, в закладі систематично здійснюється контроль за станом відвідування учнями ліцею.  Класні керівники та майстри виробничого навчання постійно контролюють відвідування занять учнями груп, підбивають підсумки відвідування в кінці кожного місяця, в кінці семестру та за рік. Старости груп відповідають за рапорти відвідування учнів, в яких викладачі-предметники ведуть облік пропусків учнями уроків. В кінці кожного місяця адміністрація ліцею робить підсумки відвідування занять учнями та на дошці оголошень завжди розміщує рейтинг по групах. Постійно проводяться бесіди з учнями, які систематично запізнюються або пропускають уроки без поважних причин. З цими учнями та їх батьками проводяться роз’яснювальні бесіди про неприпустимість безпричинних пропусків уроків, учні запрошуються на засідання ради профілактики ліцею. Середній бал відвідування по ліцею за 2017-2018 н.р. становить – 73,7%, І місце –  21 група, ІІ місце –  26 група, ІІІ місце – 14 гр.

Аналіз ДКА

по «Крижопільському професійному будівельному ліцею»

 

Прізвище викладача,

майстра гр. класного керівника

Група

Предмет

К-сть. учнів за списком

Роботу писали

Успішність

%  якості

Загальний % успішності

К-сть учнів

%

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Низький рівень

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

 

Мороз М.І.

Зленко В.С.

Шмиговська Т.А.

31

ДКА

22

22

100

3

13,6

8

36,4

11

50

-

-

50

 

 

Русін О.В.

Кучковський В.М.

Сатановська С.В.

35

ДКА

24

24

100

6

25

14

58

4

17

-

-

83

 

 

Русін Л.В.

Швець Б.А.

Скаженюк Н.В.

36

ДКА

23

23

100

6

26

6

26

11

48

-

-

52

 

 

Мазур М.І.

Макарєєв В.М.

Мазур М.І.

33

ДКА

22

22

100

2

9

8

36

12

55

-

-

45

 

 

Сатановська С.В.

Груба Т.П.

Назаренко Т.І.

32

ДКА

23

23

100

-

-

9

39

14

61

-

-

39

 

 

Русін О.В.

Ткаченко А.С.

45

ДКА

27

27

100

3

11

10

37

14

52

-

-

48

 

 

Мороз М.І.

Тесмінецька Л.І.

41

ДКА

27

27

100

3

11

14

52

10

37

-

-

63

 

 

Городківка

3

ДКА

24

24

100

1

4

15

62

8

32

-

-

66

 

 

Городківка

2

ДКА

25

25

100

2

8

9

36

14

55

-

-

44

 

 

По ліцею

 

 

217

217

100

26

12

93

43

98

45

-

-

55

 

 

 

2. Методична робота.

У поточному навчальному році методична робота в ліцеї була спрямована на дієву допомогу педагогічним працівникам у реалізації актуальних питань оновлення змісту освіти у професійно-технічних навчальних закладах, стимулювання творчого потенціалу та удосконалення професійної майстерності викладачів, майстрів виробничого навчання, вихователів, підвищення рівня їх психологічної підготовки.

Для підвищення кваліфікації в навчальному закладі працюють школа молодого педагога, творча група по питанню «Педагогічні аспекти формування майстерності педагога», 7 методичних комісій, психолог-педагогічний семінар, клуб «Панорама методичних ідей». 1норама методичних ідей» «арів з ремонту електричних машин,  столярів будівельних паркетників, штукатурів л

Протягом 2017-2018 н.р. курси підвищення кваліфікації пройшли 11 педагогів, зокрема при ЦІППО Академії наук України – 1 педпрацівник, при НМЦ ПТО у Вінницькій області 10 педагогів.  

Навчально-виховний процес в ліцеї забезпечують 66 педпрацівників, з них 37  викладачі, 22 майстри виробничого навчання, 6 вихователів, зокрема:

                   Викладачі вищої категорії – 18,

                   Викладачі першої категорії – 7,

                   Викладачі ІІ категорії –6,

                   Спеціалісти – 4,

                   Старші викладачі – 5,

                    Викладач-методист – 1

                   Майстри в/н І категорії – 4,

                   Майстри в/н ІІ категорії – 6.

Підвищенню рівня фахової, педагогічної та методичної майстерності сприяє атестація педагогічних працівників відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України. Чергову атестацію в цьому навчальному році пройшли 10 педагогів

Підвищили свій кваліфікаційний рівень 3 педагогічні працівники.

Постійно вдосконалюється фахова майстерність педагогів, на що спрямована вся система науково-методичної роботи в ліцеї як важливого засобу вдосконалення професіоналізму.

Викладачі ліцею Назаренко Т.І.,  Бевза Л.С., Русін О.В.., Клейнота Н.В., Балюк Л.М., Левченко Т.П., Олійник Г.І. ділилися досвідом роботи з різних проблем на сторінках Вісника професійно-технічної освіти Вінниччини. Викладач географії Клейнота Н.В. та майстер виробничого навчання з професії «лаборант ХБА» прийняли участь у  Міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади 2018року» і нагороджені бронзовою медаллю.

 Працюючи над методичною проблемою «Розвиток пізнавальних здібностей учнів в процесі навчання та виховання» педагогічний колектив ліцею постійно працює над підвищенням свого професійного та методичного рівня. З цією метою з 15 лютого по 1 березня 2018 року була проведена виставка методичних напрацювань педагогів. Слід відзначити різноманітність видів методичних наробок: методичні посібники, рекомендації та розробки уроків, позакласних заходів, збірники завдань, тестів, задач, інструкційно-технологічні картки, збірники довідкової літератури з предметів, усних та письмових виробів.

Результати виставки показали, що в умовах модернізації профтехосфіти відбулися позитивні зміни в структурі та змісті роботи методичної служби ліцею. Матеріали виставки свідчать про масштабну й цілеспрямовану роботу методичного кабінету, спрямовану на впровадження в практику ліцею інноваційних педагогічних технологій.

Переважна більшість  матеріалів відповідали сучасним вимогам: науково обґрунтовані, такі, що відображають актуальні напрями розвитку профтехосвіти на сучасному етапі.

Цікаві змістовні матеріали, спрямовані на вдосконалення процесу навчання, використання у навчальному процесі сучасних технологій і методик навчання, представили педагогічні працівники:  Балан Л.О., Маціборчук В.М., Назаренко Т.І., Зленко В.С., Косенко Н.Г., Дунаєвська Н.В., Макарєєва Н.І., Перевертана Г.М., Шмиговська Т.А., Бевза Л.С., Балюк Л.М., Кривоніс О.М.  Всім експозиціям перерахованих педагогів притаманний високий рівень естетичного оформлення.

У матеріалах відображено власне бачення шляхів впровадження сучасних педагогічних технологій, які сприяють підвищенню ефективності сучасного уроку. У великій кількості презентовано матеріали з досвіду роботи  окремих педагогів. Це свідчить про постійний творчий пошук педагогічних працівників, ефективне та впровадження інноваційних технологій у навчально-виховному процесі.

З метою удосконалення науково-методичного рівня підготовки педагогів, стимулювання творчої ініціативи, пошуку та підтримки творчих педагогів, сприяння запровадженню їхніх методичних напрацювань  до освітнього процесу, вивчення та впровадження в практику роботи передового педагогічного досвіду 10 і 11 січня 2018 року традиційно пройшли педагогічні читання як один із заходів з покращення педагогічної майстерності педагогічних працівників, направлений на відкритий обмін досвідом з навчання та виховання учнівської молоді. 

Цьогорічні педагогічні читання пройшли на досить високому методичному та науковому рівні, викликали масу зацікавленості та обговорення, оскільки тема педагогічних читань - «Педагогічне керівництво вихованням творчої компетентності учнів».

Теми, обрані для доповідей, актуальні, співзвучні із єдиною методичною проблемою «Розвиток пізнавальних здібностей учнів у процесі навчання та виховання» індивідуальними темами, над якими працюють педагогічні працівники.  Викладачі, майстри виробничого навчання, вихователі творчо підійшли до підготовки методичних доповідей, опираючись на ППД своїх колег  та власний.

Широко впроваджуються  в практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчаєься. Педагогами ліцею протягом року було проведено 22 відкритих уроки: 14 теоретичного навчання і 8 виробничого навчання.

Відповідно до річного плану було проведено майстер-класи з професії «кухар, кондитер» (майстер виробничого навчання   Зленко В.С.), з професії оздоблювальник (майстер виробничого навчання Реплянчук Н.І.). в усіх групах ліцею були проведені конкурси професійної майстерності, визначені призери, учні нагороджені грамотами. Педагоги ліцею підготували учнів до участі в обласних конкурсах професійної майстерності серед учнів ПТНЗ по професії «електрозварник ручного зварювання» (майстер в/н Кучковський В.М.). Викладач Скаженюк Н.В. прийняла участь в обласному конкурсі «Викладач  року» серед викладачів суспільних дисциплін. У листопаді місяці в рамках декади філології був проведений І етап Міжнародного конкурсу знавців української мови імені П.Яцика. Переможниця І етапу конкурсу Тройнюк Вероніка Олександрівна взяла участь в обласному конкурсі. З  метою  вшанування  творчої  спадщини  Тараса  Григоровича  Шевченка,  виявленню творчо  обдарованої  молоді,  розвитку  її  потенціалу,  виховання  в  молодого  покоління поваги  до  мови  і  традицій  свого  народу,  підвищення  рівня  мовної  освіти  в  Україні, загальної  мовної  культури    у  ліцеї  проводився  І  етап  Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Переможцем конкурсу стала учениця 41 групи Добровольська Інна Миколаївна, яка взяла участь в обласному конкурсі.

З метою пошуку, підтримки та розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді згідно плану-графіку пройшов  І  етап    учнівських  олімпіад  з загальноосвітніх предметів. Переможці взяли участь у районних олімпіадах з різних навчальних предметів. Результати  І  етапу  свідчать  про  те,  що  більшість  учнів  впоралися  із  завданнями, виявили  розуміння  законів,  теорії,  продемонстрували  вміння  творчо  застосовувати теоретичні знання на практиці, обґрунтовувати одержані результати, робити узагальнення та висновки, відстоювати власну думку.

У планах роботи методичних комісій було сплановано проведення тематичних декад, тижнів під час яких педагоги ліцею показували свою майстерність. За 2017-2018 навчальний рік було проведено декади по професіях «кухар, кондитер», «оздоблювальник», «оператор комп’ютерного набору», «столяр будівельний, паркетник», «електрослюсар з ремонту електричних машин» «швачка», «лаборант хіміко – бактеріологічного аналізу», «конторський офісний службовець (бухгалтерія), а також предметні тижні та декади з математики, філології, природничих наук, історії та правознавства, англійської мови. Згідно  єдиного  плану  методичної  роботи  на  2017/2018  навчальний  рік  в  ліцеї проводилися різні колективні та індивідуальні форми методичної роботи:

Педагогічна  рада. З  метою  розгляду основних  питань  навчально-виробничої  та  виховної  роботи,    якісної  організації  та підготовки  до  засідань  педагогічних  рад,  виконання  відповідних  рішень  створювалися оперативні  творчі  групи,  під  керівництвом  директора,  заступників,  методиста.  Згідно плану було проведено шість засідань.

Методична  рада,  під  керівництвом  заступника  директора  з  навчальної роботи Василишиної М.В. Протягом року було проведено шість засідань методичної ради. На засіданнях  обговорювалися  питання  удосконалення  системи  роботи  структурних підрозділів  методичної  служби;  розробки  та  впровадження  інноваційних  технологій; підвищення професійного рівня викладачів і майстрів в/н тощо. Слід відзначити, що всі засідання  науково-методичної  ради  пройшли  на  високому  рівні:  цікавими,  змістовними були доповіді, вироблено методичні рекомендації та інше.

3. Виховна робота.

У виховній роботі ліцею значна увага приділялася розвитку моделі навчально-виховного процесу шляхом активного впровадження системи національної освіти та виховання через засвоєння кожною особистістю духовної спадщини рідного народу, кращих надбань світової цивілізації, поєднання високого рівня загальноосвітньої і професійної підготовки й культурного рівня розвитку учнів. Створювалися максимально сприятливі умови для інтелектуального, морального, фізичного й естетичного розвитку ліцеїстів.   

Виховна робота спрямована на розвиток пізнавальних здібностей учнівської молоді у процесі навчання і виховання, їх зайнятості в позаурочний час, організацію здорового способу життя, на виховання національної самосвідомості та сучасного світогляду, ідей, переконань, заснованих на найцінніших надбаннях вітчизняної та світової культури, почуття патріотизму, формування культури поведінки, кращих моральних якостей на основі засвоєння національних та загальнолюдських цінностей, розвиток інтелектуальних і творчих здібностей учнів, забезпечення умов для їхньої життєтворчості та самореалізації, а також виховання колективів груп у дусі ліцейного братства, самостійності.

Плани виховної роботи класних керівників та майстрів виробничого навчання реалізовані, що дало змогу виконати конкретні завдання, які ставилися перед кожною групою на початку навчального року.

Пріоритетними питаннями реалізації завдань з розвитку виховної системи ліцею були такі:

n    процес становлення, розвитку виховних систем колективів груп;

n    сприяння розвиткові інтересу до національної культури;

n    організація діяльності класних керівників, майстрів виробничого навчання, вихователів з виховання толерантної особистості учнів;

n     вивчення виховного потенціалу уроку, виховних можливостей груп, розвитку виховного середовища навчального закладу;

n    психологічний супровід виховного процесу;

n    реалізація завдань громадянського виховання засобами включення учнів у природо захисну, екологічну, проектну діяльність;

n    удосконалення професійної підготовки класних керівників, майстрів виробничого, вихователів до впровадження завдань виховання, проектування виховної роботи, упровадження психолого-педагогічних технологій саморозвитку особистості учнів;

n    подальший розвиток спорту, підтримка учнівського самоврядування.

Основними формами організації виховної роботи традиційно залишаються виховні та інформаційні години, робота спортивних секцій, гуртків художньої самодіяльності, творчі зустрічі з видатними людьми нашого району та області, ветеранами Другої світової війни, робота з батьками, екскурсії, виставки, конкурси, зустрічі з лікарями, працівниками Крижопільського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, районного центру соціальних служб для сім”ї, дітей та молоді, а також представниками районних центрів зайнятості області. У всіх групах першого, другого та третього курсів були проведені батьківські збори по питанню успішності та поведінки учнів.

Проводилася значна робота з профілактики підліткової злочинності та правопорушень в ліцеї. Згідно Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів; єдиної комплексної правоохоронної програми Вінницької області; регіональної програми з превентивного виховання учнів ПТНЗ проводиться в ліцеї робота з профілактики підліткової злочинності та правопорушень. Проводяться засідання ради профілактики правопорушень на яких розглядається робота з дітьми з девіантною поведінкою, робота з батьками з неблагонадійних сімей та сімей, які потрапили у складні  життєві обставини, робота з учнями, які стоять на обліку в органах внутрішніх справ. Педагогічний колектив активно співпрацює з правоохоронними органами, службою у справах неповнолітніх, центром соціальних служб для молоді, Вінницькою обласною правозахисною організацією «Джерело надії», центром духовної і соціально-психологічної реабілітації «Джерело життя». Згідно річного плану з виховної роботи та у рамках Всеукраїнського тижня права з метою визначення й забезпечення в реальному житті прав людини як гуманістичної цінності; формування соціальної активності особистості; виховання поваги до Конституції України, законодавства, уміння визначати форми та способи своєї участі у суспільному житті; захищати і підтримувати закони та права людини проводяться: виховні та інформаційно-просвітницькі години, бесіди,  диспути, години спілкування, усні журнали, круглі столи та КВК по правовій тематиці, а також заходи по організації роботи з учнями схильними до правопорушень.

Організація роботи практичного психолога базувалася на поєднанні таких компонентів: психологічного супроводу розвитку учнів; заходів, спрямованих на реалізацію державних, регіональних програм, наказів та рішень; запиту і специфіки навчального закладу;  власного плану діяльності.

Організаційні моделі діяльності психолога в навчальному закладі:

- Робота з дітьми (адаптація до умов навчального закладу та особливостей навчально-виховного процесу; вивчення психологічних особливостей дитини/колективу; корекція та розвиток індивідуально-психологічних особливостей; профілактика та подолання асоціальних проявів в поведінці дітей, негативних явищ в учнівському середовищі; формування життєвої компетентності, здорового способу життя).

- Робота з педагогічними працівниками (психологічна просвіта/консультування з актуальних питань навчально-виховного процесу, особистісної сфери; психологічний супровід функціонування дитячого/педагогічного колективу; вивчення особливостей педагогічної діяльності).

- Робота з батьками (психологічна просвіта/консультування з питань розвитку та особливостей особистості підлітків; вивчення особливостей умов сімейного виховання, мікроклімату сімей).

- Формування психологічної компетентності всіх учасників навчально-виховного процесу.

-  Психологічної готовності учасників навчально-виховного процесу до взаємодії з дитиною з особливими освітніми потребами 

 -  Профілактика насильства в освітньому середовищі, захист гідності дитини.

- Профілактика торгівлі дітьми, підвищення рівня обізнаності щодо протидії торгівлі людьми.

З метою формування відповідального ставлення до себе та визначення подальших кроків до успіху з учнями, яки потребують додоткової психолого-педагогічної підтримки проводилась корекційна робота: вони були учасниками тренінгових звнять, розвивальних занять,брали участь у проведені «Тижня психологіі» Практичний психолог брала  участь у предметних тижневиках та декадниках:

-Тиждень права.

-Тиждень «Дитинство без насильства».

-Декада здорового способу життя.

-Тиждень психології

Постійно поповнювалася та змінювалась інформація на стендах «Психологія для всіх», « Цікава психологія», «Здоров’я молоді - понад усе!»

Робота з педколективом, адміністрацією здійснювалося за такими напрямками:

- консультування, індивідуальні бесіди. Консультації для класних керівників та майстрів в/н надавалися за результатами проведених досліджень та за запитом з метою подальшого планування роботи з колективом учнів, з окремими учнями та їх батьками;

- виступи на педрадах, педсемінарах, панорамі методичних ідей, психолого-педагогічгому семінарі;

- надавалася психологічна допомога викладачам у проведенні уроків, класним керівникам у роботі з батьками, учнями, рекомендувалася тематична психологічна література викладачам й класним керівникам та оформлювалися інформаційні блоки на стенді.

Успішно проводилися «години психолога» за рахунок яких було підвищено рівень психологічної просвіти та психопрофілактики серед підлітків та юнацької молоді. Значна увага приділяється удосконаленню системи організаційної діяльності психологічної служби, розширенню методичної бази, удосконаленню роботи з превентивної освіти, профілактики девіантної та ризикованої поведінки в учнівському середовищі, сприянню просвітницькій роботі  серед молоді України щодо здорового способу життя, соціально-психологічним тренінгам з безпечної поведінки.

Педагогічні працівники навчального закладу протягом року приділяли особливу увагу роботі з обдарованою молоддю. Майстри виробничого навчання, класні керівники, вихователі спрямовують свою роботу на створення сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу учнів, пошуку, підтримки і стимулювання творчо обдарованих дітей та молоді; виявлення прихованих здібностей і можливості їхнього розвитку; урізноманітнення форм і методів розвитку творчих здібностей учнів; розвитку різних видів обдарованості; організації цікавого та змістовного дозвілля учнів. У ліцеї працюють різні гуртки, клуби, об’єднання за інтересами. Почесне звання «Зразковий художній колектив» носять: хоровий колектив учнів та працівників ліцею « Горицвіт», учнівський танцювальний колектив « Юність», та духовий оркестр Городківського підрозділу.

 

 

 

Результатом їхніх творчих здобутків є щорічні перемоги в обласному фестивалі-огляді художньої самодіяльної творчості учнів ПТНЗ області  «Подільські зорі». Учасники гуртків «кулінар», «електрик», «електрогазозварник»,  «столяр» є постійними учасниками та переможцями у обласному етапі Всеукраїнської виставки – конкурсу науково-технічної творчості « Наш пошук і творчість тобі Україно!», а також учасниками регіонального фестивалю – виставки технічної творчості учнів ПТНЗ «Творча молодь Вінниччини». 

Навчальний заклад приймав участь в обласних, всеукраїнських виставках і конкурсах та досягнуто таких результатів:

1.Гран – прі за перемогу у номінації «хореографічне мистецтво» -  Обласний фестиваль – огляд художньої самодіяльної творчості учнів ПТНЗ “ Подільські зорі ” на тему :  “ Планета миру і добра ”  (керівник Роздорожнюк Г.І.);

2. Гран – прі за перемогу у номінації «вокально-хорове мистецтво» -  Обласний фестиваль – огляд художньої самодіяльної творчості учнів ПТНЗ “ Подільські зорі ” на тему :  “ Планета миру і добра ” (керівник  Бурденюк І.В.);

3.Диплом І ступеня - духовий оркестр ліцею у номінації «духові оркестри» -Обласний фестиваль – огляд художньої самодіяльної творчості учнів ПТНЗ “ Подільські зорі ” на тему : “Планета миру і добра” (керівник Решітник В.С);

4.Дипломом І ступеня у номінації «вокальний дует ” нагороджений дует педагогічних працівників - Обласний фестиваль – огляд художньої самодіяльної творчості учнів ПТНЗ “ Подільські зорі ” на тему :  “ Планета миру і добра ”  (керівник Бурденюк І.В);

5. Дипломом ІІІ ступеня у номінації «вокальний дует ” нагороджений  учнівський вокальний  дует - Обласний фестиваль – огляд художньої самодіяльної творчості учнів ПТНЗ “ Подільські зорі ” на тему :  “ Планета миру і добра ”  (керівник Єзерська Н.В.);

6.Дипломом ІІІ ступеня у номінації сольний спів (естрадне виконання) нагороджена учень 31 групи Лінічук В. - Обласний фестиваль – огляд художньої самодіяльної творчості учнів ПТНЗ “ Подільські зорі ” на тему:  “ Планета миру і добра ”  (керівник Єзерська Н.В.);

7.Диплом ІІ ступеня (номінація “ Історія ” ) - Всеукраїнський конкурс        учнівської творчості під гаслом “ Об’єднаймося ж, брати мої!” на тему: “ Ніхто нам не збудує держави, коли ми її самі не збудуємо, і ніхто з нас        не зробить нації, коли ми самі нацією не схочемо бути “ (викладач історії Ярова Л.М.);

8. Диплом ІІІ ступеня (номінація “ Література ” )- Всеукраїнський конкурс учнівської творчості під гаслом “ Об’єднаймося ж, брати мої!” на тему: “ Ніхто нам не збудує держави, коли ми її самі не збудуємо, і ніхто з нас  не зробить нації, коли ми самі нацією не схочемо бути “ (викладач укр.. мови та  літератури Лупол В.М.);

9. Диплом І ступеня  у Всеукраїнській виставці-конкурсі технічної творчості учнівської молоді "Наш пошук і творчість - тобі, Україно!" (майстер в/н Макарєєв В.М.);

10. Диплом ІІІ ступеня - Обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва “ Знай і люби свій рідний край! ” ( майстер в/н Очеретнюк А.А.);

11. Диплом ІІІ ступеня - обласний краєзнавчий конкурс дослідницько-пошукових робіт “М. Леонтович – славний син Подільського краю ”, присвяченого 140-річчю від дня народження Миколи Леонтовича  (бібліотекар Лісоволик Т.П.) ;

12. Диплом І ступеня – ІІІ  Міжнародний українсько-литовський конкурс малюнків «Здай кров заради життя» (Кришталь Н.М.);

13. Диплом ІІІ ступеня - обласний етап виставки Великодніх композицій
“ Воскресни писанко!” (12 гр. – керівник Малютяк А.О.);

14. Диплом І ступеня -  Всеукраїнська виставка-конкурс технічної творчості учнівської молоді "Наш пошук і творчість - тобі, Україно!" (майстер в/н Макарєєв В.М.);

14.Диплом ІІІ ступеня -  Всеукраїнська виставка-конкурс технічної творчості учнівської молоді "Наш пошук і творчість - тобі, Україно!" (майстер в/н Топчинський М.А.);

15. Участь у Всеукраїнській виставці-конкурсі технічної творчості учнівської молоді "Наш пошук і творчість - тобі, Україно!" (майстер в/н Кучковський В.М.);

16. Участь у обласній музичній розважальній програмі “ Зі святом студента!” присвяченій Міжнародному дню студента (керівники  Бурденюк І.В., Єзерська Н.В.);

 17. Участь у обласному етапі V  Всеукраїнського конкурсу есе “ Я – європеєць”  ( викладач Шмиговська Т.А.);

18.Участь у Всеукраїнському історико-літературному  конкурсі “ Моя Батьківщина. 1030-річчю хрещення Київської Русі присвячується ” (викладач Перевертана Г.М.);

19. Участь у ІІІ Відкритому регіональному  творчому конкурсі  учнівської та студентської молоді «Слово у душі – душа у слові» (викладачі Лупол В.М., Кошова Н.М.);

20. Участь у обласному етапі Всеукраїнської  краєзнавчої експедиції учнівської молоді  “ Моя Батьківщина – Україна!” (викладач історії Пустовіт Т.І.);

21. Участь у П’ятому обласному конкурсі медіа загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних закладів (майстер в/н Кришталь Н.М., викладач Боровська Т.І.);

22. Участь у обласному етапі Всеукраїнського фестивалю - конкурсу “Молодь обирає здоров’я!” під девізом “ Молодь Вінниччини обирає здоров’я! ”   (виступ агіт-бригади 12 групи – керівник Макарєєва Н.І.) ;

23.Участь у обласному етапі виставки новорічних композицій
“ Зима – пора чудес ” (21 гр. – керівник Косенко Н.Г.);

24. Участь у обласній виставці вітальних газет до 8 Березня (26 гр. – керівник Реплянчук Н.І.);

25. Участь у обласному етапі виставки  плакатів  до Дня захисника України “ Вітаємо з Днем захисника України!”(11 гр. - керівник  Шмиговська Т.А.).

Серед учнів ліцею були проведені товариські змагання з міні-футболу, волейболу, спортивне свято «Козацькі забави», «Нумо, хлопці», «Нумо, дівчата». А також учні ліцею прийняли участь в обласних змаганнях з настільного тенісу, в зональних змаганнях серед юнаків.

У нашому ліцеї впроваджена модель управління організації та проведення профорієнтаційної роботи

контингент учнів, реклама та надання інформації в мережі Інтернет, а також на сайті ліцею; робота з батьками учнів; профорієнтація через випускників ліцею; реклама ліцею через засоби масової інформації (оголошення про набір учнів по радіомовленню смт. Крижополя та Тростянецького району;  розміщення оголошення на шпальтах обласної преси та статей про роботу ліцею у районній газеті «Сільські новини» ); проведення профорієнтаційної роботи в школах Вінницької та Одеської областей; співпраця з регіональними центрами зайнятості. У 2017 році прийняли участь у проведенні Тростянецьким районним центром зайнятості профорієнтаційного заходу «Світ професій», на якому проводилося профорієнтаційне заняття «Вибір професії – вибір життєвого шляху», а також прийняли участь у профорієнтаційному заході смт. Крижополя «Ярмарка професій» на якій наші майстри в/н з професії «кухар, кондитер» представили різні цікаві вироби з овочів. Було проведено майстер-класи  та конкурси фахової майстерності з усіх професій. Участь у обласному конкурсі з професії «електрогазозварник»  (учень 25 групи Щуровський Е.).

З метою поліпшення якісного складу учнів педагогічний колектив щорічно проводить профорієнтаційну роботу. Педагогічні працівники закріплені за районами Вінницької області, ближніми районами Одеської області та селами Крижопільського району, кілька разів на рік відвідують загальноосвітні навчальні заклади.

4.Охорона праці та безпека життєдіяльності.

На початку навчального року видано наказ «Про організацію роботи з охорони праці». У плані роботи на 2017-2018 навчальний рік є розділ «Охорона праці», в якому сплановані заходи щодо виконання умов колективного договору    з питань попередження та профілактики травматизму, створення безпечних умов праці та навчання. Питання охорони праці розглядалися на засіданнях педагогічної ради та інструктивно-методичних нарадах. Відповідно до нього за звітний період були проведені наступні заходи:

n    переглянуто, затверджено і введено в дію інструкції з охорони праці для працівників та учнів ліцею;

n    проведено усі види інструктажів з учнями та працівниками, які зареєстровані у відповідних журналах;

n    розміщено у навчальному корпусі, майстернях, гуртожитках ліцею застережні та попереджувальні знаки;

n    усі працівники та учні ліцею пройшли медичний огляд;

n    проведений технічний огляд будівель навчального закладу.

За навчальний рік в ліцеї не було жодного випадку пожежі, травмування працівників під час виконання своїх посадових обов’язків.

Медичне обслуговування здійснюється медичною сестрою Гжебінською Л.В. у медичному пункті ліцею, де своєчасно і оперативно надавалася перша долікарська медична допомога.

Що стосується санітарно-гігієнічних вимог, то приміщення та територія навчального корпусу, виробничих майстерень та гуртожитків підтримувались у належному стані усіма педагогічними працівниками та колективом учнів, завідувачами господарською частиною Кузан Л.І. та гуртожитком Мельник Є.П.

5. Фінансово-господарська діяльність.

Фінансове забезпечення ліцею здійснюється на підставі кошторису доходів та видатків. Видатки та надходження, що включаються до кошторису, діляться на коди економічної класифікації.

На баланс ліцею по бюджету у 2017 році надійшло коштів у сумі 15687,6 тис. грн.., які використано на заробітну плату – 10356, 8 тис. грн.., нарахування на зарплату – 2322,0 стипендія учням – 2057, 4 тис. грн.., харчування учнів – 244, 1тис. грн.., оплата комунальних послуг – 577, 9 тис. грн.., оплата інших послуг – 50,0 тис. грн., придбання медикаментів – 12,0 тис. грн.., відрядні – 9,0 тис грн., господарські витрати – 62,4 тис. грн.., окремі заходи – 11,2 тис. грн..

По спец рахунку у 2017 році надійшло коштів у сумі 260,3 з тис. грн.., а саме: за практику учнів 254,1 тис. грн.., оренда – 3,0 тис. грн.. реалізація – 3,2.

Використано кошти: заробітна плата – 27,0, нарахування на заробітну плату – 6,9 тис. грн.., придбання матеріалів, обладнання, інвентаря – 70,8 тис. грн.., відрядні – 32, 0 тис. грн.., інші послуги – 24,1 тис. грн.. Благодійні внески 293,9 тис. грн.. використано на закупівлю матеріалів 130,3 тис. грн.., харчування 97,9 тис. грн., придбання основних засобів – 0 тис.грн.

Заплановано із загального фонду по бюджету надходжень на 2018 р. у сумі  15967,1тис. грн. за кодами економічної класифікації:

КЕКВ: 2111

Оплата праці

9716,3тис. грн.

КЕКВ: 2120

Нарахування на ЗП

2116,2 тис. грн.

КЕКВ: 2220

Медикаменти

9,7 тис. грн.

КЕКВ: 2230

Продукти харчування

489,6тис. грн.

КЕКВ: 2210

 

Предмети, матеріали, обладнання

81,0тис. грн.

КЕКВ: 2240

Оплата послуг

19,8тис. грн.

КЕКВ: 2250

Видатки на відрядження

8,1 тис. грн

КЕКВ: 2272

Оплата водопостачання та водовідведення

43,6 тис. грн.

КЕКВ: 2282

Окремі заходи по реалізації державних програм

11,2 тис.грн.

КЕКВ: 2273

Оплата електроенергії

657,2тис. грн.

КЕКВ: 2720

Стипендії

2715,0 тис. грн..

КЕКВ: 2730

Інші виплати населенню

99,4 тис.грн.

 

Планується надходження коштів по спеціальному фонду бюджету в сумі 225,0 тис. грн. за послуги, що надаються ліцеєм.

У тому числі:

Виробнича практика – 221,0 тис. грн.;

Оренда приміщень –3,5 тис. грн.

Кошти із спеціального фонду (загальна сума 225,0 тис. грн.) розподіляються за видатками згідно кодів економічної класифікації, а саме:

КЕКВ: 2111

Оплата праці

27,5 тис. грн.

КЕКВ: 2120

Нарахування на зарплату

6,1 тис. грн..

КЕКВ: 2210

Придбання матеріалів обладнання та інвентаря

125,0 тис.грн.

КЕКВ: 2240

Оплата послуг

15,0 тис.грн.

КЕКВ: 2250

Видатки та відрядження

30,0тис.грн.

КЕКВ: 2273

Оплата електроенергії

- --------------------

КЕКВ: 1165

Оплата інших послуг

- --------------------

КЕКВ: 1341

Виплата пенсій і допомоги

- --------------------

КЕКВ: 3000

Капітальні видатки

21,4 тис.грн.

Діяльність навчального закладу на наступний навчальний рік  буде спрямована на:

n    підвищенні якості підготовки кваліфікованих робітників, їх виховання;

n    впровадженню інновацій у навчанні і вихованні;

n    вдосконаленні навчально-матеріальної бази;

n    самоосвіті та підвищенні власної кваліфікації та компетентності;

n    покращенні стану енергозбереження та економії ресурсів, охороні праці, безпеці життєдіяльності та пожежної безпеки;

n    поглибленні соціального партнерства з роботодавцями;

n    забезпеченні стабільного фінансово-господарського стану життєдіяльності навчального закладу;

n    акцентування уваги в навчанні молоді на формуванні професійних та соціальних компетенцій, виховання самостійності і відповідальності;

n    підвищення рівня працевлаштування випускників;

n    розробку комплексу заходів щодо визначення професійної придатності абітурієнтів ПТНЗ;

  • пропаганду, формування і заохочення до здорового способу життя учнівської молоді.

 

Директор                                                                            Бурдейний В.М.

Звіт директора за 2017-2018 н.р.

Звіт директора перед трудовим колективом за підсумками роботи у 2017-2018 навчальному році відбудеться 27 червня 2018 року у приміщенні актового залу ліцею о 10 год.

Звіт директора за 2014-2015 навчальний рік

ЗВІТ ДИРЕКТОРА ЗА 2014-2015 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Збори трудового колективу

09.04.2014

Збори трудовго колективу ДНЗ "Крижопільський професійний будівельний ліцей" щодо оцінки діяльності керівника навчального закладу за звітний період (2009-2014 р.р.)

Звіт директора за 2009-2014 рр.

 Звіт директора ДНЗ «Крижопільський професійний будівельний ліцей» про виконавчу діяльність за 2009 – 2014рр. 

Additional information